• Ιδρύσεις – συγχωνεύσεις – μετατροπές – εκκαθαρίσεις – διαλύσεις -αποτιμήσεις εταιρειών.