• Έλεγχοι πορείας επιχείρησης, βιωσιμότητας, cash flow.
  • Λοιποί οικονομικοί έλεγχοι.
  • Εκπροσώπηση σε φορολογικούς ελέγχους και διεκπεραίωσή τους.
  • Προληπτικοί έλεγχοι λογιστηρίων επιχειρήσεων.