• Διεξαγωγή ελεγκτικών διαδικασιών.
  • Οργάνωση και παρακολούθηση λογιστηρίου.