• Κατάρτιση καταστάσεων μισθοδοσίας και απόδοση κρατήσεων βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας, άμεση ενημέρωση επί τυχόν αλλαγών τροποποιήσεων ή συμπληρώσεων.
  • Επιλογή κατάλληλου προσωπικού για την στελέχωση της επιχείρησης.
  • Συμβουλές προς την Διοίκηση σχετικά με τα προσόντα που πρέπει να έχει το προσωπικό.
  • Σύνταξη οργανογραμμάτων της επιχείρησης.