• Παρακολούθηση, επίβλεψη και τήρηση όλων των κατηγοριών των λογιστικών βιβλίων
  • Εποπτεία επί όλων των λογιστικών θεμάτων και παροχή πληροφοριών ή εκτέλεση ενεργειών για την επίλυσή τους.
  • Ετοιμασία και σύνταξη ετήσιων οικονομικών καταστάσεων και ενοποιημένων ισολογισμών.
  • Γνωματεύσεις σε εξειδικευμένα λογιστικά θέματα.