• Μελέτη των υφιστάμενων εσωτερικών ελεγκτικών διαδικασιών της επιχείρησης και προτάσεις βελτίωσης ή συμπλήρωσης ορισμένων τομέων για τον πλήρη, άμεσο και αποτελεσματικό τρόπο ελέγχου από τον επιχειρηματία
  • Έλεγχο των βιβλίων, παραστατικών και στοιχείων, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν η εταιρεία πληρεί τις απαιτούμενες από τον Νόμο προϋποθέσεις.
  • Σύνταξη και έλεγχο οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα διεθνή λογιστικά πρότυπα.
  • Εξειδικευμένοι έλεγχοι που αφορούν ειδικά θέματα, όπως έλεγχο απογραφής, κοστολόγηση προϊόντων, κ.τ.λ