• Παρακολούθηση μέσω προγράμματος ταμειακών εισροών – εκροών.
  • Σύνταξη μελετών σκοπιμότητας επενδύσεων.
  • Κατάρτιση λογιστικών συστημάτων.
  • Σύνταξη μελετών βιωσιμότητας.
  • Καθορισμό διαδικασιών για έλεγχο της εσωτερικής λειτουργίας της επιχείρησης.
  • Κοστολόγηση αποθηκών και άλλων τομέων και υπηρεσιών.