• Είδος του προς σύσταση νομικού προσώπου.
  • Υπαγωγή εταιρείας σε αναπτυξιακό νόμο.
  • Φορολογικές συμβουλές σε εξειδικευμένα θέματα.
  • Εκκαθαρίσεις εκκρεμών φορολογικών υποθέσεων.
  • Προσαρμογή και συμμόρφωση επιχειρήσεων με την ισχύουσα νομοθεσία.
  • Διεκπεραίωση θεμάτων επιστροφής φόρων.
  • Σύνταξη, υπογραφή από εξουσιοδοτημένο άτομο και υποβολή των φορολογικών δηλώσεων των πελατών.